Digitala trappan

Enligt den nationella handlingsplan för digitalisering av skolväsendet ska alla barn och elever utveckla en adekvat digital kompetens. För att göra detta så likvärdigt som möjligt och med tydlig progression har IKT-pedagoger i kommunen ställt samman en digital trappa där olika moment läggs in för barn/elever i olika åldersgrupper. Varje rektorsområde kan arbeta vidare med med trappan och anpassa den mer detaljerat till sin verksamhet.

Arbetet med att ge våra barn/elever digital kompetens ska utgå från de övergripande mål vi har i våra styrdokument och arbetet med digitala verktyg/program ska integreras på ett naturligt sätt i undervisningen för att stödja alla barn/elevers lärande. För att göra undervisningen tillgänglig för alla elever är det viktigt att all personal har kunskap om de alternativa verktyg som finns och introducerar dem för barn/elever.

I läroplanernas första del framgår det att undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att:

  • Förskolan ska bidra till att barnen utvecklar förståelse för den digitalisering som de möter i vardagen (läroplan för förskolan)

  • Förstå hur digitalisering påverkar individer och samhälle

  • Använda och förstå digital teknik

  • Förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt

  • Lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik.

Vi har, utifrån olika definitioner, delat upp digital kompetens i fyra huvudområden:

Exempelvis användning, hantering, ergonomi och säkerhet

Exempelvis produktion i text, bild, film och programmering

Exempelvis kritiskt tänkande, källkritisk förmåga, säker på nätet, nätetikett

Exempelvis omvärldskontakt, sociala medier, samarbete