Programmering

Varför programmering?

Att vara digitalt kompetent innebär ett säkert och kritiskt förhållningssätt och användande av IKT i dina egna och elevernas lärandeprocesser på ett genomtänkt sätt samt aktivt deltagande i det digitala samhället vi lever i. Digital kompetens är i grunden en demokratifråga och skolan har ett uppdrag att ge barn och elever en förståelse för hur digitaliseringen påverkar världen och våra liv, läs mer i ”Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet”.

Fyra aspekter av digital kompetens

  • Förstå digitaliseringens påverkan på samhället

  • Kunna använda och förstå digitala verktyg och medier

  • Ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt

  • Kunna lösa problem och omsätta idéer i handling

2017 arbetade vi med ett projekt där lärare tog fram material fritt för alla att använda. Materialet hittar du dessa länkar:

Digitala verktyg och programmering kan användas för att kunna undersöka problemställningar och matematiska begrepp, göra beräkningar och för att presentera och tolka data. Olika algoritmer används för att anpassa innehållet på olika webbsidor och för att få förståelse för hur det påverkar oss i vardagen behövs en grundläggande kunskap om detta.

I de lägre årskurserna handlar det om att utveckla en grundläggande förståelse för programmering, främst utifrån konkreta situationer, för att med ökad kunskap och erfarenhet kunna använda programmering som ett verktyg i matematik. I de lägre årskurserna handlar det om visuella programmeringsmiljöer medan eleverna i de högre årskurserna ska få arbeta i olika programmeringsmiljöer, till exempel textbaserad programmering