Bullshitometer

Till läraren

Instruktioner

I dagens samhälle kommer alla människor som rör sig på nätet i kontakt med enorma mängder information. Mycket av det barn och vuxna läser på nätet är desinformation - alltså information vars enda uppgift är att sprida förvirring och skapa ilska och frustration.

Eftersom eleverna behöver utveckla ett bättre källkritiskt tänkande samtidigt som de behöver utveckla ett datalogiskt tänkande har vi valt att eleverna ska programmera en källkritisk lathund vilken kan användas för att granska olika texter.

Grundtanken är att ni i arbetet utgår från de analoga övningarna och övergår till de digitala efterhand som eleverna behärskar tankesättet.

Utgå gärna från falsk information som sprids i samhället; exempelvis att det inte skulle bli någon kalle ankas julafton, eller att svetsning blir obligatoriskt ämne i skolan.

Excel

Vi har valt att låta eleverna använda programmet excel för att skriva sina lathundar. Anledningen till detta är att programmet är tillgängligt hos alla elever på högstadienivå i kommunen och att det är ett program som egentligen har stor potential i matematikundervisningen

Analog programmering

Här kommer eleverna att lära sig de centrala begreppen och få pröva på att programmera en analog källkritisk lathund. I det första steget får de testa sig fram och har tydliga ramar i form av färdigskrivna pappersmallar. De kan alltså inte råka skriva fel utan tanken är att de ska få någon form av resultat att diskutera efter genomförd övning.

Gör så här:

 • Kopiera upp tillräckligt många mall-papper för att det ska räcka till eleverna att arbeta i grupper om 2. 1 papper per grupp.

 • Vill du laminera och klippa ut mallarna gör du det, annars kan eleverna själva klippa ut de olika kod-delarna.

 • Dela in eleverna i grupper och säg åt dem att de ska lägga så många röda kort de vill på de blåa korten (en funktion). Efter varje funktion lägger de antingen ett +1, eller ett -1.

 • När deras program är färdiga (5-10 minuter) byter grupperna plats med en annan grupp. De ska nu använda den skrivna koden på två stycken texter.

 • Det går att använda många olika texter till eleverna, det finns dock länkar till 2 exempeltexter i hubben.

 • De ska nu genomföra programmet som deras klasskamrater har programmerat. Låt dem gå igenom texterna och se vilket värde de får ut. För varje +1 ökar värdet med 1 och för varje -1 minskar värdet. Har man ett positivt värde bör detta innebära att texten är tillförlitlig, men såklart kan det variera beroende på hur eleverna har kodat sitt program (lagt sina lappar).

Efter övningen kan det vara lämpligt att diskutera resultaten. Vilken text var mest trovärdig enligt programmen? Varför just denna text? Var det några som fick olika resultat jämfört med sina vänner? Varför fick man olika resultat i de olika grupperna?

Programmering i Excel

I den digitala delen kommer eleverna att bekanta sig med programmet Excel och slutligen att programmera en egen källkritisk lathund med hjälp av variabler, funktioner och villkorssatser.

Programmeringen i Excel är något som läraren bör sätta sig in i innan hen drar igång projektet med klassen. Testa att skriva villkorssatser och försök att skriva ett program som utför den funktion som lathunden har.

Här är tanken att alla eleverna ska arbeta individuellt, men med stöd av varandra och pedagogen.

Det kan till exempel vara bra att hjälpa eleverna ordentligt med koden. Skriv en liknande villkorssats tillsammans och prata om vilka olika delar som måste finnas med för att den ska fundera.

Nedan finns en färdig bullshitometer att visa klassen. Titta gärna på kodningen av denna för att förstå hur villkorssatser fungerar.

Bullshitometer länk till excelark att visa för eleverna, behöver sparas på datorn.

Intro - analogt

Här kommer vi gå igenom baserna för hur du kan programmera en bullshitometer.

Varför!?

I dagens informationssamhälle är vi ständigt utsatta för de som vill påverka oss. Det gäller alltså att kunna sortera information i olika högar - vad kan man lita på? Och vad är bara bullshit!?

Här kommer du att lära dig programmera en bullshitometer, vilken du kan använda på olika texter och filmer för att avgöra om de går att lita på.

Centrala begrepp:

I arbetsområdet kommer du att komma i kontakt med ett antal begrepp som du behöver förstå och använda.

Villkorssats - detta är en logisk sats som ofta används vid skrivande av funktioner i programmering. En villkorssats består av en OM-funktion (på engelska IF). Om villkoren uppfylls händer någonting och annars händer någonting annat.

Ett exempel på en villkorssats du kommer i kontakt med i vardagen är följande: "OM det är vardag, så är det skola, annars är det helg".

I satsen ovan har vi ett villkor "Om det är vardag", vi har någonting som kommer att hända om villkoret uppfylls: "så är det skola" och någonting som kommer att hända om villkoret inte uppfylls: "annars är det helg."

Funktion - En funktion är en rad kommandon i programmering. Ett exempel på en funktion är en villkorsfunktion: "OM det regnar kommer jag att bli blöt, annars är jag torr."

En funktion kan dock bestå av flera villkorssatser som tillsammans sorterar information, till exempel för att avgöra vilket betyg man får på ett poängprov: "OM du har över 90% får du A, annars OM du har över 75% får du C, annars OM du har över 50% får du E, annars F."

Variabel - Inom programmering är en variabel lite som en låda i vilken du kan lägga ett värde. Se det lite som en spargris: du kan lägga till pengar i spargrisen för att öka värdet, men också ta pengar från spargrisen, vilket minskar värdet.

I en programmeringsvariabel kan du också ersätta pengarna i spargrisen med helt nya pengar.

Bygg en egen bullshitometer

Ni ska nu öva er i att bygga en egen bullshitometer som ni sedan ska testa på ett par olika texter. Allt detta kommer att ske analogt - ni kommer att med hjälp av lappar att sätta ihop ert program.

Arbeta i grupper om 2

 1. Använd lapparna ni blivit tilldelade för att sätta ihop en bullshitometer

 2. Byt plats med en annan grupp

 3. Testa bullshitometern på följande två texter:

Text 1

Text 2

Block - trovärdighet.gdraw

Frågor som eleverna ska besvara

 1. Vilken artikel fick högst bullshitvärde? Vad var det som saknades?

 2. Vilket artikel fick lägst bullshitvärde? Varför var denna mer tillförlitlig?

Fördjupning - digitalt

Lär dig koda en bullshitometer i Excel

Programmera i Excel

Nu när du vet vad som behövs i en bra bullshitometer är det dags att vandra över i den digitala världen. Du kommer att använda excel för att programmera villkorssatser till en bullshitometer som är enkel och snabb att använda.

Vad är Excel?

Excel är ett avancerat kalkylprogram framtaget av Microsoft. Ett kalkylprogram kan du använda för att göra mängder med olika beräkningar och sammanställa tabeller. Du kan också använda Excel för att programmera.

Excel är uppbyggt i ett rutnätssystem där varje cell (ruta) har ett namn som är kopplat till dess position. Till exempel har cellen C4 positionen på den fjärde raden och i den tredje kolumnen (kolumn C).

Celler är variabler

Varje cell fungerar som en variabel, du kan ange ett värde till cellen i form av text eller siffror. En cell kan dessutom ställas in på att vara en viss enhet (exempelvis kronor, tid eller procent).

Funktioner

I fältet ovan rutnätet kan man skriva olika formler. Du kan använda detta som en miniräknare, men det är de mer avancerade formlerna som är bra att kunna om du exempelvis vill göra en budget eller skriva ihop ett enklare program.

I fallet nedan har jag använt funktionen SUMMA vilken lägger ihop utskrivna tal och beräknar ett värde. I detta fall kommer värdet i cellen C3 vara lika med 25-3*värdet som finns i cellen C5.

Uppgifter i Excel

Du ska nu öppna Excel för att testa några olika funktioner. Excel hittar du i dockan på din Mac, den är ett av de program som ingår i officepaketet och därmed något som alla elever ska ha tillgång till.

1: skriv ner tre stycken hundratal i cellerna C1, C2 och C3.

2: Skriv ordet summa i cellen B5

3: Beräkna summan av cellerna C1, C2 och C3 i cellen C5

Extra: Skriv en egen beräkning, du kan exempelvis använda multiplikation eller division. Kom bara ihåg att ändra ordet summa till korrekt term (produkt, differens osv.)

Villkorssatser i Excel

Excel kan också användas för mer avancerade beräkningar eller programmering. En viktig del av programmering är så kallade villkorssatser, som ni nu har bekantat er med i övningarna i föregående nod.

I Excel skrivs en villkorssats med ett stort OM, alltså blir det i funktionsrutan "=OM()"

I följande funktion har jag skrivit en villkorssats där värdet i cellen C3 är avgörande för vad som händer i cellen D3 (där funktionen är skriven). Det står följande sats: "Om värdet i C3 är större än 0; skriv ut JA i text (därav citationstecknen"); annars skriv ut NEJ i text.

Anledningen till att vi använder citationstecken är att vi vill att Excel skriver ut texten JA eller NEJ. Om vi inte använt citationstecken hade Excel försökt hitta variablerna JA och NEJ och inte lyckats med detta, då hade vi i stället fått ett syntaxfel (i Excel kallas detta för värdefel).

Semikolonen delar upp villkorssatsen. En villkorssats består av huvudorden OM, SÅ och ANNARS, i stället för att skriva ut detta används i Excel och många andra system ett semikolon för att arbetet ska gå snabbare.

Staplade villkorssatser

Det går också att stapla villkorssatser på varandra. Detta kan vara bra om man vill sortera data över exempelvis provbetyg. En sådan funktion ser lite annorlunda ut.

I funktionen nedan är tre stycken villkorssatser staplade på varandra för att sortera ut ett betyg beroende på en procentsats (kanske hur många procent rätt man hade på ett test). I funktionen kan vi läsa: "OM värdet är över 90% får man A; annars OM värdet är över 75% får man C; annars OM värdet är över 50% får man E; annars F."

Det är väldigt viktigt att hålla reda på paranteser och semikolon när man skriver en sådan villkorssats. Om en parantes saknas får vi en "bugg" i systemet, då programmet inte kan förstå vad som händer. Denna typ av problem kallas ofta för syntaxfel.

Skriv din egen villkorssats

Skriv en villkorssats i Excel. Det är upp till dig vad villkorssatsen ska avgöra, tänk på att se till att allt är skrivet korrekt för att undvika syntaxfel!

Loops

Extrauppgift

Använd nu dina kunskaper i Excel och villkorssatser för att lösa följande problem:

I räkneboken (Excelfilen) nedan finns det 65 paket som ska skickas med posten. Alla har olika vikt och beroende på vikten på varje paket kommer kostnaden för att skicka dem hamna i en viss prisklass.

Din uppgift är att skriva en villkorssats som delar upp paketen under respektive prisklass. Målet är alltså att antal paket i varje prisklass ska stå under respektive prisklass i den bifogade räkneboken.

OBS! Det finns många olika sätt att lösa problemet på med hjälp av en eller flera villkorssatser.


Postpaket uppgift.xlsx

Framtaget på Kungsgårdsskolan av Kristofer Pennegård och Francisco Cabrera