Om Skoldatateket

Kontakt: Annika Jönsson

annika.jonsson2@engelholm.se

Skoldatateket vänder sig till pedagoger från förskola upp till och med gymnasiet och är en del av Barn- och elevhälsan. Det är en pedagogisk verksamhet där specialpedagogik tillsammans med kompetens kring IKT sätts i centrum.

Skoldatateket arbetar för att ge skolpersonal i Ängelholms kommun fördjupade kunskaper i hur de kan ge alla elever förutsättningar att nå så långt som möjligt i sitt lärande med hjälp av digitala verktyg. Att öka förståelsen för hur våra kommungemensamma verktyg kan användas i klassrummet som ledning och stimulans för alla elever samt bidra med kompetens kring andra program eller appar för elever i behov av särskilt stöd ingår i uppdraget. Teknikstöd kan kompensera för förmågor som inte är utvecklade men också ge extra stimulans och motivation för elever som behöver det.

När vi breddar basen och ökar tillgängligheten i lärmiljön behövs färre individuella anpassningar och mindre särskilt stöd.

Sidansvarig: Annika Jönsson