Om Skoldatateket

Kontakt: Annika Jönsson

annika.jonsson2@engelholm.se

Skoldatateket vänder sig till pedagoger från förskola upp till och med gymnasiet och är en del av Centrala Elevhälsan. Det är en pedagogisk verksamhet där specialpedagogik tillsammans med kompetens kring IKT sätts i centrum.

Skoldatateket arbetar för att ge skolpersonal i Ängelholms kommun fördjupade kunskaper i hur de kan ge alla elever förutsättningar att nå så långt som möjligt i sitt lärande med hjälp av alternativa verktyg. Att öka förståelsen för hur våra kommungemensamma verktyg kan användas i klassrummet som ledning och stimulans för alla elever samt bidra med kompetens kring andra program eller appar för elever i behov av särskilt stöd ingår i uppdraget. Teknikstöd kan kompensera för förmågor som inte är utvecklade men också ge extra stimulans och motivation för elever som behöver det.

När vi breddar basen och ökar tillgängligheten i lärmiljön behövs färre individuella anpassningar och mindre särskilt stöd.

Sidansvarig: Annika Jönsson