Hörselpedagogiskt stöd


Länk till SPSM´s filmer kring hörselnedsättning

Länk till Prevents material Ljudguide för förskolan

Mycket bra material från hosaudionomen som vi får lov att använda i kommunen.

https://www.hosaudionomen.com/goda-rad

Goda råd till dig som är lärare eller rektor till en elev med hörselnedsättning.

https://www.hosaudionomen.com/_files/ugd/f4e2bc_aa4bbde83f9d4ab8bd524d7f4baf3e8c.pdf


Widgit online

Bildstöd kan kompensera och är ett viktigt stöd för många elever

Pedagogisk kompetens och förhållningssätt, språk- och kunskapsutveckling, sociala strategier och hörselmedvetenhet, ljud- och ljusmiljö.

Pedagogisk kompetens och förhållningssätt när du har ett barn/en elev med hörselnedsättning

 • Fråga barnet/eleven om vad han eller hon tycker om sin lärmiljö.

 • Ta del av information från vårdnadshavare, specialpedagog,
  hörselpedagog alternativt landstingets hörselhabilitering.

 • Se till att få kompetensutveckling. Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder kurser.

 • Lär dig svenskt teckenspråk, tecken som stöd eller TAKK.

 • Visa ansiktet och ha ögonkontakt med eleven när du pratar.

 • Förstärk kommunikationen med hjälp av ansiktsmimik och kroppsspråk.

 • Tala tydligt och använd normal röststyrka. Undvik att ha händer eller föremål framför munnen.

 • Använd bildstöd. Alla pedagoger har tillgång till Widgit online.

 • Förförståelse och repetition är särskilt betydelsefullt för elever med
  hörselnedsättning.

 • Visuell förstärkning i form av presentationer eller text på tavlan kan kompensera och
  ge stöd när inte alla ord uppfattas i den talade kommunikationen.

 • Skapa tydlig turtagning, det vill säga en person i taget pratar.

 • Säg namnet på den som får ordet och visa med en tydlig handgest, då hinner alla
  rikta uppmärksamheten dit och slipper missa inledningen av det som sägs.

 • Tala om eller visa med en handgest när du byter bild i en presentation.

 • Upprepa eller omformulera när du ser att barnet/eleven inte hör eller inte förstår.

 • Ha höga förväntningar på barnets/elevens kommunikation och förmåga.

 • Undvik att förenkla språket.

 • Erbjud elever anteckningsstöd, genom att kopiera andras anteckningar eller få
  åhörarkopior från läraren.

 • Använd digitala verktyg. Att producera och dela foto och filmer ger ett bra stöd för
  repetition och läxläsning.

  Språk- och kunskapsutveckling

 • Bjud in barnet/eleven till samspel och kommunikation.

 • Observera den kommunikativa utvecklingen och agera om du tror att mer behöver
  göras för att rätt förutsättningar ska ges.

 • Observera hur barnen och eleverna kommunicerar med varandra i olika samspelssituationer.

 • Inspirera eleverna att läsa böcker.

  Sociala strategier och hörselmedvetenhet

 • För att undvika missförstånd i samspel behövs ibland en vuxen som social och kommunikativ tolk.

 • Stöd barnet/eleven med att skapa goda och fungerande strategier för kommunikation och samspel. Det är bra om det finns tid och plats för återhämtning, där hen kan få ljudvila.

  Ljud- och ljusmiljö

 • Arbeta aktivt för att skapa och upprätthålla en god ljudmiljö.

 • Var en positiv förebild.

 • Ha alltid belysningen tänd, undvik "mysbelysning".

 • Eleven bör ha ryggen mot fönstret, så att hon eller han inte sitter i motljus.

 • Ljuset behöver falla på den som pratar.

 • Stäng dörrar och fönster när det finns störande bakgrundsbuller.


Rutiner när man behöver tillgång till hörselteknik

Här är gången då man har barn eller elev i grundskolan för vilken man vill ha tillgång till hörselteknik via Skoldatateket.

 1. Hörselpedagog Helen Mattson träffar barnet/eleven och ser över behovet i samverkan med specialpedagog på skolan.

 2. Finns ett behov av hörselteknik skickar skolan in en ansökan om hörselteknik till Skoldatateket via Prorenata.

 3. När ansökan är inskickad stämmer Annika av behovet med Helen. Därefter beställs utrustning som eleven får prova och denna installeras på skolan. Efter en provperiod på två månader utvärderas om utrustningen fungerat för barnet/eleven och ska köpas in eller så lämnas den tillbaka.

 4. Utrustning som lånas ut via Skoldatateket skrivs in i Prorenata under upplysning - Hörselteknik. Den följer barnet/eleven till och med åk 9 eller så länge ett behov finns kvar och ska även följa vid skolbyte inom kommunen. Ny ansökan behöver inte göras följande år utan bara när utrustningen behöver kompletteras med ex halsslinga eller elevmikrofoner.

 5. Finns inte längre ett behov ska Skoldatateket meddelas. Utrustningen lämnas då tillbaka och kommer kunna lånas ut till annan elev i kommunen i behov av hörselteknik.

 6. Ansökan om hörselteknik görs på egen blankett i Prorenata. (se instruktion i Prorenatakursen)

VERKSAMHETSPLAN

Ambulerande hörselpedagog

- är en kommunal resurs för barn och elever med hörselnedsättningar i alla skolformer såsom förskola, grundskola, gymnasieskola, särskola och fritidsverksamhet.

Målsättning är att:

- barnet/eleven har kunskap och verktyg att hantera sin hörselsituation och därigenom möjlighet att stärka sin identitet och självkänsla.

- Barnet/eleven har en god hörandemiljö/lärandemiljö i förskolan eller skolan.

- ge barnet/eleven förutsättningar för ökad måluppfyllelse och få möjlighet att nå sin fulla potential.

- öka personalens förståelse för och kunskap om hörselnedsättningens konsekvenser och att personalen har rutiner och strategier för att göra undervisningen tillgänglig för barn och elever med hörselnedsättning.

Hörselpedagogens uppdrag:

- Vi följer barnet/eleven genom skoltiden.

- Vi ger råd, stöd, information och handledning till elev, lärare och övrig personal i skolan.

- Vårt arbete sker i samarbete med elev, berörda pedagoger, elevhälsa och hörselvård (hörselhabilitering och audiologisk avdelning).

- Vi förmedlar kunskap om och hjälper till med den tekniska utrustningen.

- Vi anordnar träffar för elever med hörselnedsättning, från kommunerna som ingår i Silviaskolans hörselpedagogavtal, för att stärka barnets/elevens hörselmedvetenhet och att få möjlighet att träffa andra elever med hörselnedsättning.


Kontaktuppgifter till hörselpedagog Helen Mattson helene.mattsson@hassleholm.se tel: 0709-818443

Kontaktuppgifter till Jill Svensson, Phonak jill.svensson@phonak.com tel: 0705-801158

Sidansvarig: Annika Jönsson