Distansundervisning

SPSM rekommenderar

SPSM hänvisar till Helene Fägerblads forskning om hennes råd till lärare:

1. Prioritera – Vilka uppgifter som är viktigast? I relation till kunskapsutveckling, måluppfyllelse men också vad som är rimligt.

2. Avgränsa – Ge avgränsade uppgifter till de elever som har svårt. Ha tätare återkoppling och återkoppling efter elevernas behov

3. Tydliggör – För dialog med eleven och/eller elevens vårdnadshavare så att du och eleven är överens att hen har förstått.

4. Återkoppla – Se till att ha bestämda tider och former för återkoppling med eleven och/eller vårdnadshavare

Här kan du läsa hela artikeln: https://skolvarlden.se/artiklar/spsms-sa-nar-du-elever-i-behov-av-stod-pa-distans

SPSM uppdaterar sin sida Undervisning på distans kontinuerligt. https://www.spsm.se/stod/undervisning-pa-distans/

Att tänka på vid distansundervisning för specialpedagog/speciallärare

 • Prata med dina kolleger och andra EHT-medlemmar och kom överens hur ni överför anpassningar och särskilt stöd från ordinarie undervisning till distansundervisning.

 • Hur kan ni skapa struktur för eleverna? Kalendern i Fronter kan användas för att underlätta för eleven.

 • Bestäm hur EHT- arbetet behöver anpassas efter nya omständigheter.

 • Bestäm hur kontinuerlig återkoppling med vissa elever och föräldrar ska se ut. Digitala möten, telefonmöten eller fysiska möten? När? Hur ofta? Hur länge?

 • Viktigt att bibehålla goda relationer med elever i behov av särskilt stöd genom social kontakt med dessa elever.

 • Vilket stöd behövs till föräldrar för att de ska kunna stödja sina barn i hemmet? Bildstöd som skapas i Widgit online kan underlätta. Alla pedagoger i grundskolan har egna inloggningar.

 • Våga tänka och göra nytt! Vi lär oss tillsammans!

Flerspråkighet och nätbaserad undervisning

Att tänka på

 • Studiehandledning kan göra skillnad för eleven!

 • Hur behöver undervisningen anpassas till nya omständigheter.

 • Dela korta, tydliga instruktioner med eleverna innan lektionen så eleven hinner översätta den innan lektionen börjar.

 • Filmer och bilder hjälper eleven att förstå innehållet i olika ämnen. Tänk på att filmer finns på Inläsningstjänst/ Begreppa på svenska, arabiska, dari, tigrinja, somaliska och engelska.

 • Vid ämnesundervisning ta hjälp av studiehandledare för att söka efter relevant material på din elevs språk. Använd Begreppaguider på ILT.

 • Underlätta för eleven genom att använda bildstöd. I Widgit online har vi tillgång till mallar för två språk. Material skapat här kan delas via länk.

Studiehandledning på distans?

 • Bestäm hur ni delar material med studiehandledaren och dela materialet i god tid

 • Bjud in studiehandledaren vid fjärrundervisning i tex Google Meet om du vill att de lyssnar på genomgångar. Studiehandledaren kan skapa enskilt samtal med elev samtidigt och växla mellan undervisning och samtal.

 • Tätt samarbete mellan ämneslärare och studiehandledare är en framgångsfaktor

Widgit online

Manual finns tillgänglig under Bildstöd.


Sidansvarig: Annika Jönsson