Vart är vi på väg?

Källkritiskt tänkande kring kartor

(F-6)

Johan Gustafsson, Jonas Anderström, Linda Gustavsson, Sandra Johansson

Du känner säkert igen dig i att inte hitta? Vad kan man göra åt det? Vilka hjälpmedel tar du till din hjälp? I en värld som förändras i en allt snabbare takt kan du kanske inte alltid blint lita på allt du ser… Häng med på detta arbetsområde så kommer du alltid veta vart du är på väg!

Syfte

Göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker.

Utveckla förmågan att granska och värdera information från olika källor utifrån relevans och trovärdighet. Utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt.

Läroplanskoppling

Centralt innehåll F-3

 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.

Centralt innehåll 4-6

 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

 • Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning.

 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.

Stoff/material

Se under varje lektionspass

Tidsåtgång

Se under varje lektionspass

Lektion 1- Rita din egen skolväg.

Tidsåtgång ca 60 min

Stoff/material: vita ritpapper A4

Gör en gemensam tankekarta på tavlan eller med hjälp av mindomo, mentimeter, eller padlet där eleverna kommer med förslag på vad de känner till för olika sorters kartor, text eller bild. Spara denna för vidare diskussioner kring vad olika kartor kan användas till.

Visa en karta på google maps över skolan och dess närområde.

Samtala om kartans utseende. (Väderstreck, karttecken, satellitfunktion kontra kartfunktion).

Fundera över när det kan vara bra att använda en karta.


Rita en karta över din skolväg.

 • Kartan ritas uppifrån - tänk dig att du är en fågel som tittar ner.

 • Blå färg = vatten, grön färg = skog, svart färg = hus

 • Ta bara med det viktigaste på kartan, rita inte ut detaljer

 • Tänk på att du måste förminska verkligheten annars får det inte plats att ritas på pappret.

Jämför din karta med en kompis och se om du kan förbättra något för att kartan ska bli tydligare.


Lektion 2 - Jämföra olika kartor i klassrummet, digitala och analoga.

Tidsåtgång: 1-3 lektioner.

Stoff/material: turistkartor, digitala verktyg

Utgå från en turistkarta över Ängelholm (närområdet) samt Googlemaps som digital plattform. (Hämta gärna kartor till eleverna på turistbyrån, digital version att skriva ut finns här).

Repetera gärna kort vad en turistkarta respektive vad Googlemaps är innan ni sätter igång. Utgå från Ängelholm (närområdet) som helhet och rikta senare in er på skolans närområde.

Använd EPA där eleverna först tänker själv och antecknar svar på frågorna, därefter i par sedan i helklass.

Frågeställningar:

 • Vad har den digitala kartan som inte den analoga kartan har respektive tvärtom när ni tittar på Ängelholm? Här kan man leda in eleverna till att undersöka t.ex. syfte, tryckår, teckenförklaring, väderstreck, reklam, symboler, skala, offentliga byggnader, färger, register, vad fokus ligger på. Varför finns vissa saker med på kartan? Stämmer allt med verkligheten? Finns felaktigheter?

 • Fokusera nu på ert närområde och er skola. Vad berättar den analoga respektive den digitala för oss? Stämmer de med verkligheten?

 • Fråga vilken karta eleverna föredrar och varför.

 • Avsluta med att titta på filmen temakartor och GPS som finns på AV-media.

 • Efter filmen diskutera fördelarna/nackdelarna med Googlemaps?

 • Vad är fördelarna/nackdelarna med Turistkartan?

Har ni tillgång till SLI.se finns detta EDU-klipp att använda sig av.


Lektion 3 - Fältstudie

Tidsåtgång: 60-80 min

Stoff/material: turistkartor, orienteringskarta, digitala verktyg med GPS

 • Dela in eleverna i grupper, 3-4 i varje grupp.

 • Grupperna ska ta sig från A till B inom närområdet.

 • Välj ut en eller några olika startplatser (A) och gå dit med eleverna.

 • Varje grupp ska ta sig till punkt B på kartan som ska vara hyfsat okänd samt ligga inom närområdet.

 • Markera platsen med ett kryss på de analoga kartorna och ge eleverna koordinater till den digitala.

 • På plats B finns det ett meddelande eller en sak som eleverna ska ha med sig tillbaka.

 • Skicka iväg eleverna några i taget. Grupperna ska ha tillgång till de olika typerna av kartor och undersöka vilken karta de tycker är bäst samt varför de tycker så.

Avslutning

Återgå till tankekartan som ni gjorde inledningsvis i arbetsområdet.

 • Har ni kommit på fler kartor?

 • När är det bra att använda de olika kartorna?

 • Kan man lita på alla kartorna?

 • Vilken karta föredrog ni när vi var ute på fältstudien och varför?

"Utmaning skolvägen"

1. Gå in på Googlemaps och skriv in skolans adress.

2. Ställ in kartan så att både skolan och din hemadress är med. Skriv sedan ut kartan.

3. Längst ner till höger på kartan finns det en markering som visar hur lång en sträcka på kartan är i verkligheten. Använd den sträckan för att räkna ut hur mycket 1 cm på kartan motsvarar i verkligheten.

4. Rita din skolväg på kartan med hjälp av linjal. Försök att följa vägen så gott det går, fast du ritar raka linjer. Mät sedan sträckan på kartan och räkna ut hur lång sträcka det är i verkligheten. Du ska svara i km.

5. Ta tid på din skolväg i hela minuter. Omvandla sedan tiden i minuter till timmar.

6. Räkna ut din medelhastighet på väg till skolan genom att dela sträckan i km med tiden i timmar.

7. Skriv noga ner alla beräkningar du har gjort så tydligt att någon annan kan förstå hur du har tänkt steg för steg.