Kommunicera mera!

(F-6)

Hanna Bjärnklint, Jenny Malmborg, Markus Nilsson

Hur kommunicerar vi med varandra? Har det alltid varit så? Vad påverkar våra olika sätt att kommunicera?

Ett undervisningsupplägg där vi medvetandegör eleverna om hur vi kommunicerar, varför vi kommunicerar som vi gör och vilket ansvar var och en har i en kommunikation! Lektionsuppläggen kan användas i följd för att få en helhet, alternativt enskilt för att beröra särskilda områden.

Syfte

Svenska: Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan. Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för en själv och för andra människor. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket i olika sammanhang och medier.

Samhälle: Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att förstå digitaliseringens betydelse för samhällsutvecklingen och för den personliga integriteten. Undervisningen ska ge eleverna verktyg att hantera information i vardagsliv och studier och kunskaper om hur man söker och värderar information om samhället från olika källor.

Läroplanskoppling (centrala innehållet)

Svenska

F-3

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.

Språkbruk samt möjligheter och risker vid egen kommunikation i digitala medier.

Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

4-6

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang.

Samhällskunskap

F-3

Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.

4-6

Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Stoff/material

 • De fem stora lektionerna inom Montessori (lektion 4)

 • Google Classroom

Tidsåtgång

 • 8-10 lektionstillfällen

Introduktion till området

Inledningsvis tittar klassen på “En rolig historia” från UR, där man får fundera över hur kommunikation har sett ut genom tiderna.

En rolig historia - UR (Tillgängligt till: 30 juni 2019)

Lektion 1

Färdigt upplägg om språkets historia, (Montessoris “Den fjärde stora lektionen”, översatt till svenska). Texten läggs som material i Google Classroom.

Lektion 2

Tidslinje i Google Classroom, vad hände och när? Eleverna bryter parvis ner informationen från berättelsen i lektion 1.

Tidslinje-mall hämtas här.


Lektion 3

Ordlista, hur har orden förändrats genom tider och platser? Exempelvis hälsningsfras i olika kanaler, ta avsked, olika sätt att säga tack, fråga hur någon mår. Mentimeter används för att synliggöra olika alternativ. Därefter görs en praktisk övningsdiskussion kring språket via de olika kanalerna.


Lektion 4

Hur kommunicerar vi via olika kanaler?

Uppgiften läggs i Google Classroom och eleverna samtalar kring frågorna i små grupper. Samtalen spelas in med audio recorder eller liknande verktyg och läggs upp i Google Classroom. Därefter lyssnar den större gruppen tillsammans på samtalen och ordet släpps fritt.

 • Vilka olika kanaler finns det?

 • Skiljer sig språket åt beroende på vilken kanal du använder?

 • Är det kanalen eller mottagaren som styr språket?

Exempel från olika kommunikationsvägar diskuteras: Gaming/snap/Instagram/Messenger/SMS/mail/brev/telefon

Lektion 5

Vad har vi för ansvar i kommunikation och i dialog med andra? Nätetikett, synliggöra olika effekter av språkbruk.

Lektion 6

Skapa begreppslistor där eleverna kan öva på ord, begrepp och uttryck, såväl ämnesbundna som generella. Eleverna kan även göra egna listor och dela med varandra. Diskussion kring begreppslistor.

Lektion 7

Dramatisering sändare och mottagare, värdegrund.

Låt eleverna redovisa något vardagsnära (t.ex. hur ett datorspel fungerar) med olika tänkta mottagare (mormor, mamma, ens lärare, bästa kompisen). Presentationen filmas för att sen användas som utgångspunkt i diskussioner om hur man medvetet och omedvetet anpassar sitt språk och beteende beroende på mottagare. Färdiga “case” delas ut inför filmning.

  • Förklara hur du spelar ett tv-spel för din gamla mormor

  • Instruera din mamma, pappa eller annan vuxen i snapchat

  • Ett samtal mellan två elever i en typisk spelchatt.

  • Ett missförstånd som uppstått i en sms-kommunikation

  • Valfri nätkommunikation

  • Valfri nätkommunikation som kan leda till missförstånd

Lektion 8

Hur kommunicerar vi i framtiden?

Eleverna svarar via formulär i Google Classroom, alternativt genom att skapa och dela en kort berättelse i Cartoonist. Resultatet visas i större grupp.

Utmaning

Har du testat att låta eleverna kommunicera “på riktigt hemma” och föra loggar på hur de samtalar kring matbordet, med mormor i telefon, med sina vänner via snapchat eller när de LAN:ar?

Har du testat skriva brev med dina elever? Riktig mottagare!

Ta kontakt med andra skolor i Sverige eller ett annat land, prova olika sätt att kommunicera. https://www.etwinning.net/