Explosionen i Stockholm

(7-9)

Göran Söderlund, Kristofer Pennegård, Pernilla Collin
Trailer - En explosion i Stockholm.mp4

I detta arbetsmoment tar eleverna itu med att sortera och värdera informationsflödet efter det att en explosion skakat huvudstaden. Det är upp till eleverna att ta reda på vilka krafter som försöker att påverka oss genom att vinkla nyheten till att passa deras ändamål.

“Jag hade jättekul och tycker det är kul när vi får lära oss genom att uppleva det själva. Det var både lärorikt, intressant och kul.” - elev åk 8

“Ett bra sätt att visa hur viktigt det egentligen är med källkritik på ett konkret sätt.” - elev åk 8

“Jag tyckte lektionen var intressant för att jag lärde mig att det är så mycket mer falsk information på internetet än vad jag trodde.” - elev åk 8

Syfte

Att utveckla elevernas förmåga att agera som självständiga, källkritiska medborgare i samhället. Att visa på hur olika medier kan användas för att sprida information och desinformation och att det är upp till individen hur man tar emot och tolkar denna.

I arbetsområdet får eleverna i uppgift att granska nyhetsflödet efter det att en explosion skakat huvudstaden.

Läroplanskoppling

Svenska:

 • “undervisningen [ska] bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor.”

 • “Informationssökning på internet [...] och massmedier.”

 • “Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.”

Samhällskunskap:

 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv

 • söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

LGR11

 • “tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor”

 • “kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande.”

 • “kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden”

Arbetsområdet behandlar källkritik och elevers förmåga att samarbeta genom diskussion.

Exempel på relevanta kunskapskrav:

Svenska

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med underbyggda argument på ett sätt som för diskussionen framåt.

Samhällskunskap

Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett fungerande sätt och för underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Stoff/material

Materialet består av en trailer, lärarhandledning, själva huvudfilmen och diskussionsunderlag.

Filmen är fullständigt fabricerad. Det förekommer riktiga personer i övningen, men deras inlägg är förfalskade eller tagna ur ett annat sammanhang. Dock uttrycker sig samtliga ungefär som de vanligtvis gör.

Tidsåtgång

Cirka 2 lektioner á 55 minuter

Introduktion till området

Vi har valt att fokusera på ett par moment i ett kort arbetsområde vilket handlar om att lära eleverna om källkritik, nyhetsspridning och bygga upp deras självmedvetenhet när det gäller spridande av information.

Vi gör detta genom att viga en lektion till ett grupparbete med nyhetsvärdering, källkritik och rollspel i fokus. Eleverna antar rollen som granskare efter det att en explosion skakar huvudstaden. Deras uppgift är att lista ut vilka falska nyheter som sprids och hur olika krafter försöker använda nyheten eller “spinna den” för egna ändamål.

Lektion 1 - källkritisk övning

Eleverna sätter sig i de grupper de är indelade i. De ska nu anta olika roller och behöver samarbeta för att klara av uppgiften så bra som möjligt. Det går att lägga vikt vid detta som bedömningsuppgift och/eller tävling för de elevgrupper där detta kan underlätta arbetet. Efter att allting är på plats och spelreglerna genomgångna sätter läraren igång videon vilken kommer att ligga till grund för lektionen.

Under lektionens gång ska eleverna genom att titta på filmen och göra aktiva val samt genom diskussioner använda sitt kritiska tänkande för att avgöra vad som hänt och vilka som sprider information om detta. Eleverna fyller i formulär om vad som hänt vilka kan användas av läraren för att avgöra vem som “vunnit” eller för att underlätta bedömning.

Gör så här:

Inled lektionen på valfritt vis. Introducera eleverna till nyhetsspridning, fake news och hur olika krafter ständigt försöker att påverka oss via sociala medier och olika nyhetssidor. Ta gärna upp media som den tredje statsmakten till exempel.

Dela ut formulär till grupperna. (Formuläret finns i denna länk.)

Innan du spelar upp filmen (ca 27 min), läs detta för eleverna: (Filmen finns i denna länk.)

“Ni kommer nu att få vara med om en händelse. Ni kommer inte att vara med på plats utan kommer att följa händelsen genom sociala medier och nyhetssajter. Det är dock så att när någonting extraordinärt händer finns det människor och krafter som försöker att använda händelsen för att främja sina egna syften. Det är nu upp till er att vara detektiver och ta reda på vilka dessa krafter är. Detta gör ni genom att granska det flöde som presenteras för er. Utse en i gruppen som får lov att använda dator eller telefon, en i gruppen som för ner det ni hittar på formulären som delats ut. Övriga får använda sina hjärnor för att granska materialet. Ni kommer att behöva vara extra vakna och vaksamma, även om inlägg, bilder, videor och ljudklipp spelas upp mer än en gång kommer de att vara många och det krävs flera personer för att hålla koll på allt. Lycka till.“

FakeNews ny tidsangivelse.mp4

Efter att filmen är klar låter du de olika grupperna presentera vad de kommit fram till. Samla ihop på tavlan och låt eleverna komma med respons till varandra och vidareutveckla hur de olika inläggen kan vara påverkade eller utformade för att påverka läsaren.

Lektion 2 - diskussion

Efter arbetet med att försöka avgöra vilken information som varit riktig, följer diskussion med hjälp av frågor som ställs till grupperna för att få eleverna att reflektera över hur information sprids, vem som sprider informationen och vilka konsekvenser det kan få för ett samhälle. Eleverna kan sitta i sina grupper och diskutera frågorna och läraren samlar ihop i helklass, en fråga i taget eller flera åt gången.

Exempel på diskussionsfrågor:

 • Tänk att ni har en kompis eller familj i Stockholm. När hade ni delat?

 • Era första tankar när ni hörde om explosionen?

 • Konsekvenser av att dela osanna saker?

 • Vad är det som gör att nyhet anses mer eller mindre trovärdig?

 • Hur kan nyhetsvärdering påverka människors bild av omvärlden?

 • Hur framställs individer och grupper?

 • Vilken roll har medierna? Informationsspridare? Opinionsbildare? Granskare? (sociala medier, webbplatser, dagstidningar)

 • Vilka möjligheter/risker kan finnas med digital kommunikation?

 • Hur agerar man ansvarsfullt vid användning av digitala medier?

Fiktiva källor

Nedan följer en lista över det fabricerade materialet i filmen, med korta kommentarer över vad eleverna kan tänkas hitta, materialet nedan följer samma ordning som det gör i filmen. Notera alltså att samtligt material är tillverkat.

Radioinslag 1 - Fiktivt inslag inspelat i studio. Ska dock vara sant enligt uppgiften.

Twitter, Carl Bildt - Fabricerat inlägg. Ska dock vara sant enligt uppgiften.

Rickard Lund - Privatperson. Bilden från annan händelse.

Kent Ekeroth - Fabricerat inlägg. Ska dock vara sant enligt uppgiften.

Lena Ståhlberg - Privatperson. Ska dock vara sant enligt uppgiften.

Stefan Paulsson - Privatperson. Bild från annan händelse. Ska dock vara sant enligt uppgiften.

Gudrun Schyman - Fabricerat inlägg. Ska dock vara sant enligt uppgiften.

Aftonbladet - Fabricerat inlägg. Ska dock vara sant enligt uppgiften.

Nyheter idag - fabricerat vinklat inlägg. Ska dock vara sant enligt uppgiften.

Expressen - Fabricerat vinklat inlägg. Ska dock vara sant enligt uppgiften.

Dagens Nyheter - Fabricerat inlägg. Ska dock vara sant enligt uppgiften.

Aki Haikola - Privatperson. Fabricerat inlägg. Delar politikfakta. Film från NRK, Breivikexplosionen.

Radioinslag 2 - Fiktivt inslag inspelat i studio. Ska dock vara sant enligt uppgiften.

Stefan Paulsson 2 - Privatperson. Ska dock vara sant enligt uppgiften.

Bild - från annan händelse.

Martin Nilsson - Privatperson. Falsk. Bild från Storbritannien.

Bild - från annan händelse.

Göran Greider - Fabricerat inlägg. Ska dock vara sant enligt uppgift.

Katerina Janouch - Kopierat inlägg taget ur sitt sammanhang. Tillägg: Propagandafilm från Russia Today. Citerar Breitbart och Americanthinker, två konspirationssiter från USA. Ingrid Carlqvist finns också med, tidigare utgivare av Dispatch international - en nyfascistisk tidning.

SVT Nyheter - Fabricerat inlägg. Ska dock vara sant enligt uppgift.

Donald Trump - Fabricerat inlägg.